Wat als je pas rond 1 januari 2028 klaar bent met het individueel traject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP?

Er komt een overgangsregeling die zal gelden voor geregistreerde Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, én voor mensen die op dat moment nog bezig zijn met hun opleidingstraject. De termijn waarbinnen dat opleidingstraject afgerond moet worden is nog niet bekend. De overgangsregeling moet nog worden opgesteld. Hiermee gaat de werkgroep basisberoep gezondheidszorgpsycholoog generalist dit voorjaar (2023) aan […]

Eerder werd door de minister besloten om de Kinder- en Jeugdpsycholoog niet als apart BIG-beroep op te nemen, op advies van het Zorginstituut Nederland. Kan dat nu weer gebeuren?

Het besluit van de minister destijds ging over het opnemen van de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP als apart artikel 3- beroep in de Wet BIG (naast de gz-psycholoog en de OG). Dat staat los van het samengaan van de huidige beroepen gezondheidszorgpsycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP in het nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog generalist. De minister […]

Worden er meer BIG-opleidingsplekken mogelijk gemaakt binnen het brede jeugddomein (incl. jeugdbescherming, speciaal onderwijs, gehandicaptenzorg), naast de mogelijkheid van post-master-registratie bij SKJ?

Dat is nog niet bekend. In de ramingen die het capaciteitsorgaan maakt voor de gz-opleidingsplaatsen is het brede jeugddomein nu nog niet meegenomen, maar welke invloed de nieuwe BIG-beroepenstructuur precies zal hebben op het aantal opleidingsplaatsen is nog onduidelijk. In de komende periode zullen de beroepsverenigingen hier met het capaciteitsorgaan naar kijken.

Is er binnen deze nieuwe structuur ook een rol weggelegd voor de Infant Mental Health Specialist (IMH)?

Het programma Beroepenstructuur gaat over een vereenvoudiging van de BIG-beroepen in de psychologische zorg. De overgangsregelingen naar het nieuwe BIG-basisberoep zijn gericht op de beroepen die daarin samengaan (gz-psycholoog en K&J), en degenen die daartoe in opleiding zijn. Iemand die de opleiding IMH-specialist heeft gevolgd gaat op basis van die K&J-registratie (of dat opleidingstraject) mee […]

Wat betekent het advies voor de opleiding Schoolpsycholoog?

Kinder- en jeugdpsychologen die op basis van de daarvoor erkende post-masteropleiding tot schoolpsycholoog geregistreerd zijn als Kinder- en Jeugd-psycholoog NIP kunnen als zodanig in aanmerking komen voor de overgangsregeling voor K&J-psychologen naar het nieuwe beroep gz-psycholoog generalist. Voor mensen die de opleiding schoolpsycholoog na de invoering van de nieuwe beroepenstructuur volgen, geldt dat het niet […]

Vervallen de herregistratie-eisen voor K&J?

De beroepen gezondheidszorgpsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP worden geïntegreerd in het nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog generalist. Voor het beroep gezondheidszorgpsycholoog generalist gelden dan de wettelijke herregistratie-eisen voor dat BIG-beroep. Voor dat beroep ontwikkelt het NIP een kwaliteitsregister. Het NIP-register K&J zal op termijn ophouden te bestaan.

Wat betekent de nieuwe beroepenstructuur voor kinder- en jeugdpsychologen?

Voor psychologen met een NIP-registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog komt er een overgangsregeling naar het nieuwe BIG-beroep gezondheidszorgpsycholoog generalist. De overgangsregeling moet nog worden opgesteld. Hiermee gaat de werkgroep basisberoep gz-psycholoog generalist dit voorjaar (2023) aan de slag. Inzet van het NIP is dat K&J-psychologen en gz-psychologen zonder extra voorwaarden overgaan naar het nieuwe beroep, maar […]