Voor alle psychotherapeuten (al dan niet ook gz-psycholoog) komt er een overgangsregeling, dus ook voor de psychotherapeuten. Over de precieze inhoud van de overgangsregelingen zijn nu nog geen uitspraken te doen. Hiermee gaat de werkgroep dit voorjaar (2023) aan de slag. 

In het Advies Beroepenstructuur uit 2020 is de aanbeveling gedaan dat psychotherapeuten die in het BIG-register geregistreerd staan als PT én als gz-psycholoog, zonder extra voorwaarden kunnen worden geregistreerd als KP-PT. Voor psychotherapeuten zonder registratie als gz-psycholoog zouden dan aanvullende eisen worden gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van diagnostiek.

In de overgangsregelingen wordt rekening gehouden met de professionals die nog in opleiding zijn en worden ook de psychiaters met een registratie als psychotherapeut meegenomen. 

Psychotherapeuten die niet deelnemen aan de overgangsregeling zullen naar verwachting, bij de opheffing van het BIG-register Psychotherapeut, ook hun BIG-registratie als psychotherapeut verliezen. Het recht die titel te voeren is immers verbonden aan het basisberoep, en dat verdwijnt. 

Het artikel 3 beroep psychotherapeut komt op termijn (nadat iedereen voldoende tijd heeft gehad gebruik te maken van overgangsregelingen) te vervallen.