Wie heeft de tekst van het wetsvoorstel opgesteld?

Het ministerie van VWS heeft de tekst voor het concept-wetsvoorstel opgesteld, en daarover een internetconsultatie gehouden. De stuurgroep van het programma beroepenstructuur heeft in mei 2023 tekstvoorstellen gedaan aan VWS. Die zijn niet volledig overgenomen. VWS bepaalt de inhoud van het uiteindelijke wetsvoorstel dat vervolgens aan de tweede en eerste kamer wordt voorgelegd.

Wat is de rol van de beroepsverenigingen?

Het programma Beroepenstructuur psychologische zorg is een samenwerking tussen de beroepsverenigingen NIP en NVP. In de Stuurgroep en Regiegroep hebben respectievelijk de voorzitters en de directeuren van het NIP en de NVP zitting. Zie ook het schema op de homepage.

Wat is de rol van VWS?

De minister van VWS is verantwoordelijk voor de wijziging van de Wet BIG en voor de wijziging van de AMvB gz-psycholoog om de nieuwe beroepenstructuur ook wettelijk vast te leggen.

Leidt de invoering van de nieuwe beroepenstructuur tot langere wachtlijsten? 

Onder invloed van de nieuwe beroepenstructuur worden beroepen samengevoegd, maar het om professionals die nu ook al aan het werk zijn en blijven. De vrees voor langere wachtlijsten is mogelijk ingegeven door de aanname dat men uitgebreid moet her- en bijscholen in het kader van overgangsregelingen. Het is aan de minister van VWS om de […]

Is er wel gekeken naar de gevolgen voor de ggz in het algemeen en de patiënt in het bijzonder? Wat is de onderbouwing voor de verwachte positieve uitkomsten van deze herziening?

Om het advies Beroepenstructuur over te kunnen nemen, heeft toenmalig minister Van Ark gevraagd om een impactanalyse in drie delen: In dit derde rapport ‘Een stap in de goede richting’ uitgevoerd door adviesbureau SiRM (in juli 2021 overhandigd aan de minister) staan zowel positieve als negatieve punten genoemd. Maar de negatieve punten bleken te overzien […]

Wat is het advies van het programma Beroepenstrcutuur over de wetswijziging?

De afgelopen tijd zijn we met VWS in gesprek geweest over onze voorstellen voor aanpassing van de Wet BIG voor de nieuwe beroepenstructuur. Uiteindelijk maakt de minister van VWS zelf een keuze of en hoe de voorstellen worden verwerkt in het wetsvoorstel. In onze voorstellen namen we 1 januari 2025 als uitgangspunt voor de wetswijziging, […]

Waarom wordt de KNP niet genoemd?

De positie van de KNP als specialisme verandert niet door de komst van het specialisme KP-PT. Beide specialismen bestaan naast elkaar. 

Komen er meerdere specialismen in de toekomst, naast KP-PT en KNP?

Andere specialismen dan KP-PT en KNP zijn geen onderdeel van het programma Beroepenstructuur. In het Advies Beroepenstructuur uit 2020 worden de medische psychologie en de forensische psychologie genoemd, maar of die in de toekomst een zelfstandig specialisme worden, is niet bekend. Dit is aan de betreffende verenigingen.

Wat is de aanleiding?

Het aantal functienamen, beroepstitels, specialismen en expertises van psychologen is divers. Wie wat doet en op welk niveau is niet overzichtelijk. Voor cliënt en verwijzer is het vaak niet duidelijk wie wat kan. Daardoor moeten mensen die psychologische zorg nodig hebben, regelmatig te lang zoeken naar de juiste zorgprofessional. Door de huidige psychologische BIG-beroepen opnieuw […]