Hoe zit het straks met instroom van orthopedagogen in de opleiding tot gz-psycholoog generalist?

Met de instroomeisen voor de opleiding tot gz-psycholoog generalist gaat de werkgroep nog aan de slag. Uitgangspunt van het advies Beroepenstructuur is dat instroom in de opleiding tot het nieuwe beroep alleen nog mogelijk is vanuit de masteropleiding psychologie. De definitieve instroomeisen zullen worden opgenomen in het toekomstige Besluit GZ-psycholoog generalist (AMvB), dat door de […]

Kan een orthopedagoog-generalist straks een specialistische opleiding tot KP-PT volgen?

Registratie als gz-psycholoog generalist (basisberoep) is een voorwaarde om de vervolgopleiding in het specialisme KP-PT te volgen. Daarom kunnen orthopedagogen-generalist zonder registratie als gz-psycholoog generalist niet instromen in de specialistische opleiding KP-PT. Het zijn van gz-psycholoog generalist is in de psychologische beroepenstructuur een vereiste om ook psychologisch specialist te worden.

Is de NVO betrokken?

Ja, de NVO is lid van de Adviesraad die onderdeel is van het programma Beroepenstructuur. Op die manier is de NVO betrokken bij het programma.