Waarom moet een psychotherapeut eerst gezondheidszorgpsycholoog-generalist worden voor hij/zij kan doorstromen naar het specialisme kp-pt?

Een specialisme zonder basisberoep is wettelijk gezien onmogelijk omdat in het BIG-register een specialisme wordt aangetekend als specialisme van het basisberoep.. Zo is de psychiater een arts met specialisme psychiatrie (beroepstitel psychiater). Het is onmogelijk psychiater te worden zonder eerst een registratie te hebben als arts. Het artikel 14 beroep KP-PT wordt een specialisme van […]

Waarom is er niet gekozen om de PT als specialist naast de KP te zetten?

Jarenlang zijn de mogelijkheden onderzocht om de psychotherapeut te positioneren als zelfstandig specialisme, aanvankelijk boven een eigen basisberoep PT, en toen dat niet haalbaar bleek boven het beroep GZ, naast de klinisch psycholoog. Dit bleek niet mogelijk. Meer over de voorgeschiedenis van dit onderzoek staat in het NVP-dossier Beroepenstructuur.

Waarom wordt de psychotherapeut een specialisme?

De psychotherapeut is een breed opgeleide professional, gespecialiseerd in onder andere de behandeling van complexe problematiek in de specialistische ggz. Maar door een ‘weeffout’ in de jaren negentig werd de psychotherapeut als basisberoep (artikel 3) in de Wet BIG ondergebracht. Dit doet geen recht aan de specialistische behandelcompetenties en ondermijnt de positie van de psychotherapeut. […]

Klopt het dat het BIG-register Psychotherapeut helemaal wordt opgeheven?

Ja, het artikel 3 beroep psychotherapeut komt op termijn (nadat iedereen voldoende tijd heeft gehad gebruik te maken van overgangsregelingen) te vervallen. Vooralsnog is dit per 1 januari 2031. De titel psychotherapeut mag dan alleen nog worden gebruikt door degenen met een BIG-registratie als KP-PT. De titelbescherming geldt dan ook voor afzonderlijk gebruik van de […]

Verandert mijn registratie als klinisch psycholoog en als psychotherapeut?

Ja, de afzonderlijke registraties KP en PT bestaan uiteindelijk niet meer. De KP-PT is een nieuw specialisme, waarin de inhoud van het bestaande specialisme klinisch psycholoog en het huidige beroep psychotherapeut geïntegreerd worden. Over de wijze waarop de overgangsperiode vormgegeven zal worden, moet de stuurgroep en vervolgens het CSGP nog een besluit nemen.