Veranderen de bij- en nascholingseisen voor de gz-psycholoog generalist?

Het is aan het ministerie van VWS om de eisen voor herregistratie vast te leggen. Er zijn nu geen bij- en nascholingseisen voor de BIG-basisberoepen en het is niet de verwachting dat die er komen. De minister verwijst hiervoor naar kwaliteitsregisters bij de beroepsverenigingen. De NVP heeft al enkele jaren een dergelijk kwaliteitsregister. Het NIP […]

Wat is de positie van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) bij het project gz-psycholoog – generalist?

Het CSGP is lid van de adviesraad en is daarnaast lid van de werkgroep gz-psycholoog-generalist. Bij het project basisberoep gz-psycholoog – generalist komt een nieuw artikel 3 Wet BIG-beroep: de gz-psycholoog – generalist. Hiervoor moeten artikel 24 van de Wet BIG (eisen voor inschrijving in het register) en artikel 25 (deskundigheidsgebied van het beroep) aangepast worden. […]

Waarom is er gekozen voor de naam gezondheidszorgpsycholoog – generalist?

In het advies en het programma is gekozen voor een titel die herkenbaar is, recht doet aan het feit dat het een nieuw beroep is en niet te veel afwijkt van de bestaande BIG-titel gezondheidszorgpsycholoog. De toevoeging ‘generalist’ benadrukt het brede, generalistische karakter van het basisberoep, mede in verband met de samenvoeging van de beroepen […]