Veranderen de bij- en nascholingseisen voor de gz-psycholoog generalist? Momenteel is er enkel een werkuren-eis voor herregistratie.

Het is aan het ministerie van VWS om de eisen voor herregistratie vast te leggen. Het is niet de verwachting dat er bij- en nascholingseisen voor de BIG-basisberoepen komen. De minister verwijst hiervoor naar kwaliteitsregisters bij de beroepsverenigingen. Voor veel basisberoepen in de Wet BIG zijn er al kwaliteitsregisters waarmee BIG-geregistreerden laten zien dat ze […]

Als je op 1 januari 2025 geregistreerd bent als gz-psycholoog, word je dan automatisch gz-psycholoog generalist?

Voor alle gz-psychologen en kinder- en jeugdpsychologen NIP zullen overgangsregelingen ontwikkeld worden. De precieze inhoud van de overgangsregelingen is nog niet bekend. Hiermee is de werkgroep dit voorjaar (2023) aan de slag gegaan. In het Advies Beroepenstructuur van eind 2020 is de aanbeveling gedaan dat gz-psychologen en kinder- en jeugdpsychologen NIP zonder extra voorwaarden kunnen […]

Wat is de positie van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) bij het project gz-psycholoog generalist?

Het CSGP is nadrukkelijk betrokken bij de afronding van het project basisberoep gz-psycholoog generalist. Bij het project basisberoep gz-psycholoog generalist komt een nieuw artikel 3 Wet BIG-beroep, te weten de gz-psycholoog generalist. Hiervoor moeten artikel 24 van de Wet BIG (eisen voor inschrijving in het register) en artikel 25 (deskundigheidsgebied van het beroep) aangepast worden. […]

De overgangsregeling is erg belangrijk. Hoe kan ik daarover meepraten/meedenken?

Alle documenten die door de werkgroep worden opgesteld, worden ter advisering voorgelegd. Ook aan de beroepsverenigingen. Denk hierbij aan documenten over het deskundigheidsgebied, de competenties, de opleidings- en instroomeisen en de overgangsregelingen. Er is daarnaast een adviesraad, waarin diverse organisaties zoals de HCO’s (hoofdopleiders), vLOGO, CSGP, Landelijke Opleidingsraad, Actiz, Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland en NVO […]

De gz-psycholoog generalist zal ook kunnen werken met systemen. Hoe verhoudt zich dat tot gezins- en relatietherapeuten?

Het is de bedoeling dat BIG-geregistreerde psychologen in de nieuwe beroepenstructuur in een landelijk register een aantekening krijgen van hun methodische of doelgroepgebonden expertise(s), bijvoorbeeld gedragstherapie of systeemtherapie en/of relatie- en gezinstherapie. Welke aantekeningen er precies komen, wordt in de werkgroep landelijk register uitgewerkt. De aantekeningen in het landelijk register gaan alleen over BIG-geregistreerde psychologen. […]

Waarom is er gekozen voor de naam gezondheidszorgpsycholoog generalist?

In het advies en het programma is gekozen voor een titel die herkenbaar is, recht doet aan het feit dat het een nieuw beroep is, en niet te veel afwijkt van de bestaande BIG-titel gezondheidszorgpsycholoog. De toevoeging ‘generalist’ benadrukt het brede, generalistische karakter van het basisberoep, mede in verband met de samenvoeging van de beroepen […]