Het CSGP is bevoegd om een nieuw specialisme in te stellen. Op verzoek van de stuurgroep heeft het CSGP de regie over dit project. 

De werkgroep specialisme KP-PT staat onder voorzitterschap van het CSG. De werkgroep doet voorstellen voor het deskundigheidsgebied, het competentieprofiel en de overgangsregeling aan de stuurgroep, die deze vaststelt en doorsluist naar het CSGP. Deze voorstellen verwerkt het CSGP in het ‘besluit KP-PT’ In het besluit van het SCGP staan ook de opleidingseisen, de eisen voor erkenning van opleidingen en de eisen voor (her)registratie

Het CSGP legt het besluit eerst als concept ter consultatie voor aan de relevante partijen, verwerkt daarna de reacties en stelt tot slot een definitief besluit vast. 

Het CSGP vraagt uiteindelijk de minister om in te stemmen met het besluit KP-PT  en om de nieuwe titel KP-PT als wettelijk erkende specialistentitel aan te merken. VWS moet de Wet BIG aanpassen (verwijdering van artikel 26 en 27), als de PT als basisberoep komt te vervallen.