Het CSGP is lid van de adviesraad en is daarnaast lid van de werkgroep gz-psycholoog-generalist. Bij het project basisberoep gz-psycholoog – generalist komt een nieuw artikel 3 Wet BIG-beroep: de gz-psycholoog – generalist. Hiervoor moeten artikel 24 van de Wet BIG (eisen voor inschrijving in het register) en artikel 25 (deskundigheidsgebied van het beroep) aangepast worden. Ook zal er een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor het nieuwe beroep komen met daarin onder andere de nieuwe opleidingseisen komen en de bijbehorende overgangsregeling. Voor zowel de wet als de AMvB is VWS verantwoordelijk en ook de penvoerder. 

De werkgroep basisberoep gz-psycholoog – generalist doet voorstellen voor de wetswijziging en de AMvB aan de stuurgroep, die vervolgens voor die aanpassingen voorstellen doet aan de minister van VWS. Het CSGP kan daarna nog zelfstandig advies uitbrengen over aanpassing van de Wet BIG en de AMvB, bijvoorbeeld in de openbare consultatierondes van VWS.