In het advies en programma Beroepenstructuur is uitgangspunt dat instroom in de opleiding naar het nieuwe beroep gz-psycholoog-generalist alleen nog mogelijk is vanuit een masteropleiding psychologie, en niet meer vanuit de masteropleiding pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen.
Maar de instroomeisen voor de opleiding maken deel uit van de AMvB, en die wordt door de minister vastgesteld. Pas dan kunnen we er definitief iets over zeggen.

Vanaf 1998 vormde het beroep gz-psycholoog een gezamenlijk basisberoep voor psychologen en orthopedagogen (artikel 3 wet BIG), met instroom in de opleiding vanuit beide universitaire vooropleidingen. In 2020 is het beroep orthopedagoog-generalist als apart basisberoep opgenomen in de Wet BIG. Daarmee zijn de basisberoepen voor psychologen en orthopedagogen wettelijk van elkaar onderscheiden.

De nieuwe beroepenstructuur voor de psychologische beroepen (2026) gaat uit van vereenvoudiging en verheldering. Uitgangspunt daarbij is de ontvlechting van de beroepen door te trekken in de opleiding. De gezondheidszorgpsycholoog-generalistopleiding is niet een op zichzelf staande opleiding maar het sluitstuk van een psychologische (master)opleiding van zes jaar, net zoals bij de geneeskunde.  

De universitaire opleiding psychologie, de postmasteropleiding en de wettelijke beroepsregistratie gezondheidszorgpsycholoog-generalist volgen op die manier een logische lijn binnen één kennisdomein en beroepsgroep. Dat komt de transparantie en helderheid ten goede, voor professionals en voor cliënten. 

De leerlijn van psychologen vanaf de universiteit (totaal 6 jaar) sluit ook aan bij Europese ontwikkelingen. In de vernieuwde eisen aan Europsy wordt uitgegaan van een 6-jarige opleiding, met als basis een universitaire bachelor- en masteropleiding psychologie.