Uitgangspunt is dat instroom in de opleiding naar het nieuwe beroep gezondheidszorgpsycholoog-generalist alleen nog mogelijk is vanuit een masteropleiding psychologie, en niet meer vanuit de masteropleiding pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen.

Dit is een logisch vervolg op de ontvlechting van de basisberoepen voor psychologen en orthopedagogen binnen het kader van de wet BIG.

Vanaf 1998 vormde het beroep gz-psycholoog een gezamenlijk basisberoep voor psychologen en orthopedagogen (artikel 3 wet BIG), met instroom in de opleiding vanuit beide universitaire vooropleidingen. In 2020 is ervoor gekozen het beroep orthopedagoog-generalist als apart basisberoep op te nemen in de wet BIG. Daarmee zijn de basisberoepen voor psychologen en orthopedagogen van elkaar gescheiden.

De nieuwe beroepenstructuur voor de psychologische beroepen (2025) gaat uit van vereenvoudiging en verheldering. Uitgangspunt daarbij is de ontvlechting van de beroepen door te trekken naar de opleiding die toe leidt tot de beroepen. Dat komt de transparantie en helderheid ten goede, voor professionals en voor cliënten. Na de studie psychologie kan men de vervolgopleiding tot gz-psycholoog – generalist volgen, en na de studie pedagogiek de vervolgopleiding tot orthopedagoog-generalist. De universitaire vooropleiding, de postmasteropleiding en de wettelijke beroepsregistratie volgen op die manier een logische lijn binnen één kennisdomein en beroepsgroep.

De leerlijn van psychologen vanaf de universiteit (totaal 6 jaar) sluit aan bij Europese ontwikkelingen. In de vernieuwde eisen aan Europsy wordt uitgegaan van een academische bachelor en een master psychologie, gevolgd door een tweejarige postmasteropleiding.

De veranderingen in de beroepenstructuur hebben gevolgen voor (individuele) professionals en hun loopbaanperspectieven. Dat geldt voor orthopedagogen, maar ook voor ontwikkelingspsychologen en psychotherapeuten. De beroepen Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Psychotherapeut (en de opleidingstrajecten die daarnaar toe leiden) worden immers op termijn opgeheven. Op de veranderingen in loopbaanperspectieven kan geanticipeerd worden door studenten, en belangen van individuele professionals zijn ondergeschikt aan een heldere structuur van beroepen en opleidingen die daarbij horen. De wet BIG heeft immers tot doel cliënten te beschermen en kwaliteit te borgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *