De werkgroep heeft alle documenten voor ter advisering voorgelegd onder meer aan de beroepsverenigingen. Denk hierbij aan documenten over het deskundigheidsgebied, de competenties, de opleidings- en instroomeisen en de overgangsregelingen. Er is daarnaast een adviesraad, waarin diverse organisaties zoals de HCO’s (hoofdopleiders), vLOGO, CSGP, Landelijke Opleidingsraad, Actiz, Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland en NVO zijn afgevaardigd. 

Voor de nieuwe beroepenstructuur zullen ook de Wet BIG en de AMvB Besluit gezondheidszorgpsycholoog aangepast moeten worden, met daarin de overgangsregelingen. Dat is een taak van VWS. Over die aanpassingen vindt altijd nog een openbare consultatie plaats. De consultatieronde loopt tot 26 februari 2024. Klik hier. De internetconsultatie voor wijziging van de AMvB is naar verwachting pas over een half jaar.